Order Customize

สำหรับท่านที่ประสบปัญหาในการสั่งซื้อสินค้าแบบมากชิ้น เช่น ต้องการคละรุ่น สี จำนวน หรือการใช้ Website ท่านสามารถแจ้งรุ่น สี และจำนวนสินค้าที่ท่านต้องการตามแบบ form ข้างล่างนี้ เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมกับกดปุ่ม "SEND" รายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่งมาที่เจ้าหน้าที่ของทางเรา และทำราคาส่งกลับไปที่ อีเมล / E-MAIL ของท่านที่ได้ให้ไว้